Misia spoločnosti

· Byť dodávateľom a partnerom pre podnikateľské subjekty v oblasti požiarnej techniky a súvisiacich služieb ·
· Primárne pôsobiť na slovenskom trhu ako aj susediacich krajinách v rámci EÚ ·

Vízia spoločnosti

· Dosiahnuť a udržať pozíciu stabilného vedúceho dodávateľa EPS pre partnerov na území SR ·
· Dosiahnuť a udržať pozíciu stabilného vedúceho dodávateľa ASHZ a PO pre partnerov na území SR ·
· Poskytovať kompletné projektové služby PO vrátane potrebnej technickej dokumentácie ·
· Poskytovať dodávky, montáž a služby v oblasti aktívnych a pasívnych protipožiarnych systémov ·
· Každý navrhovaný projekt STABIL je realizovaný v zmysle platných predpisov a zákonov ·
· Každý navrhovaný projekt STABIL je interne a komplexne verifikovaný pred vlastnou montážou a inštaláciou ·
· Každá zákazka je odovzdávaná so zárukou najmenej 24 mesiacov ·

Partnerská politika

· Dlhodobé partnerstvá s poprednými európskymi a svetovými dodávateľmi technológií a systémov ·
· Aplikované systémy protipožiarnej ochrany preukazujú najvyššiu mieru bezpečnosti a spoľahlivosti ·
· Subdodávatelia STABIL sú pravidelne preverovaní a hodnotení z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti ·

Politika IMS

· Organizácia má trvalo zavedený a udržiavaný integrovaný manažérsky systém podľa nasledovných noriem ·
STN EN ISO 9001:2009 Systémy manažérstva kvality. Požiadavky.
STN EN ISO 14001:2004 Systémy environmentálneho manažérstva. Požiadavky s pokynmi na použitie
STN OHSAS 18001:2009 Systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Požiadavky
· Tento integrovaný manažérsky systém je riadne zdokumentovaný, prístupný a záväzný pre všetkých zamestnancov spoločnosti ·
· Vedenie spoločnosti sa zaväzuje trvalo a sústavne dosahovať a zvyšovať efektívnosť tohto integrovaného manažérskeho systému ·
· Plníme všetky legislatívne a zmluvne dohodnuté požiadavky zákazníka a trvalo zlepšujeme efektívnosť IMS ·
· Prijímame zodpovednosť za kvalitu poskytovaných služieb, uspokojovanie potrieb a očakávaní zákazníkov, ochranu životného prostredia a bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci ·
· Prijímame záväzok na prevenciu úrazov a poškodenia zdravia v rámci podnikateľských aktivít spoločnosti a na sústavné zlepšovanie manažérstva a výkonnosti BOZP ·
· Dodržiavame záväzky vyplývajúce zo zmluvných vzťahov, platnej legislatívy, technických noriem a ďalších požiadaviek v oblasti kvality, životného prostredia a BOZP ·
· Zabezpečujeme sústavné zlepšovanie so zameraním sa na prevenciu znečisťovania a starostlivosti o životné prostredie ·
· Pravidelne preverujeme bezpečnostné a environmentálne riziká ·
· Pravidelne vyhodnocujeme efektívnosť a účinnosť celého integrovaného manažérskeho systému ·